Κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σερρών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουνίου, με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Στέργιος Γαλάνης, διευκρίνισε, με δήλωσή του στην «Π», ότι όλες οι συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται στο μεσοδιάστημα μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα δημοτική αρχή έχουν τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος καθώς περιλαμβάνουν θέματα που άπτονται της ομαλής λειτουργίας του Δήμου και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί, στις 7μ.μ., στην αίθουσα «Κων. Καραμανλής» του Διοικητηρίου. Τα θέματα της συνεδρίασης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ   1ο:    Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση της υπ’ αρ. 51/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Υποχρεωτική αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας του ΟΠΔ 2019¨.                          
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Καρπουχτσής Κ.  

ΘΕΜΑ   3ο:    Αντικατάσταση Προέδρου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.                          
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση καθιέρωσης 12ωρης εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Κοιμητηρίων.     
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  
ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Δ/νσης Καθαριότητας έτους 2019.       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.   

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.      
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.   

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019 με χρηματοδότηση από χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ   8ο:    Δέσμευση και συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και έγκριση διαδικασιών και πολιτικών του Δήμου Σερρών για την Εφαρμογή και Εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR).    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: ¨Ενοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων στον Δήμο Σερρών¨, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία Άξονας προτεραιότητας ΑΞ04 ¨Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα σε όλους τους τομείς¨.
Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.  

ΘΕΜΑ  10ο:   Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: ¨Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού υποστήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στον Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.                                                                                                                        
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της απόφασης ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, 2η τροποποίηση.                                                                                                                         
Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Κυρτάσογλου Δ. και
ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Σχετικά με αίτημα ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 314/2019 ΑΔΣ: ¨Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση Δημοτικού κτιρίου στην Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών¨.                                                                                                                          
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 17528/24-05-2018 σύμβασης για την υπηρεσία απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 8835/20-03-2019 σύμβασης προμήθειας ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου 4 κ.μ. από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  15ο:   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  16ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 που αφορά δαπάνες για ΠΣΕΑ έτους 2019.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ  17ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την παροχή υπηρεσιών ¨αποκατάσταση βλαβών αγωγού Μπέλιτσας¨. 
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  18ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 που αφορά την παροχή υπηρεσιών κυνοκόμων για τις ανάγκες του κυνοκομείου. 
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση πίνακα βελτίωσης θέσεων επαγγελματιών πωλητών στη λαϊκή αγορά των Σερρών.                                                                                                                       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλήτριας λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση τροποποίησης / αλλαγή του ύψους των τελών των κοιμητηρίων που επιβλήθηκαν με την αρ. 415/2016 Α.Δ.Σ. 
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση απ΄ ευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθμ. 78 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη με σκοπό την εγκατάσταση θεάματος Motor Show από 17 έως 23 Ιουνίου 2019.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση λύσης συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου (αποθηκευτικού χώρου) που χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ από το Δήμο Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Κυρτάσογλου Δ.

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση διαγραφής δημοτικών ακινήτων:
α) στο αγρόκτημα Επταμύλων και
β) στην περιοχή Αλημπέκιοϊ.      
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 27/2019 ΑΔΣ ¨Έγκριση ανταλλαγής έκτασης ιδιοκτησίας των κ.κ. Εμμανουηλίδου Ευτέρπης και Γκεβρέκη Αικατερίνης, με δημοτική έκταση¨.                                                                                                                        
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων:
α) Αναπλάσεις κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018
και
β) Έξοδα   συντήρησης   ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος  Απο-
στολίδη.                                              
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών:
1) για την  δαπάνη ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών
και Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου
Σερρών¨, (4 εισηγήσεις),
2) κάλυψης αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2019, (διαιτησίες),
3) για τον καθαρισμό δημόσιας τουαλέτας στην Πλ. Ελευθερίας,
(2 εισηγήσεις),
4) μηχανογραφικής υποστήριξης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος (ΟΠΣ),
5) συντήρησης-υποστήριξης λογισμικού του Κοινωνικού Ολοκληρω-
μένου Πληροφοριακού Συστήματος,
6) σύνδεσης με 24ωρο κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων για κεντρική
είσοδο Δήμου - Ταμείο - Τμήμα Παιδείας - Ληξιαρχείο - DATA
ROOM του Δήμου Σερρών,
7) τεχνικής υποστήριξης του ηλεκτρονικού συστήματος σειράς προτε-
ραιότητας του ΚΕΠ του Δήμου Σερρών, έτους 2018,  
8) για την δαπάνη ¨Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προ-
στασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και υπεύθυνου Προστα-
σίας Δεδομένων (DPO) του Δήμου Σερρών¨,
9) για  συντήρηση   και  επισκευή   φωτοτυπικών   μηχανημάτων   του
Δήμου Σερρών, 
10) ενημέρωσης πολεοδομικής και κατασκευαστικής νομοθεσίας  έτους
2019,
11) ετήσιας τεχνικής υποστήριξης του συστήματος γραμματοσήμανσης,
12) τεχνικός έλεγχος οχημάτων Δήμου Σερρών – ΚΤΕΟ,
13) για τον σχεδιασμό & τοποθέτηση μαρμάρινου σταυρού στο μνημείο
του Εμμανουήλ Παπά,
14) για την προμήθεια, συντήρηση πυροσβεστήρων του Δήμου Σερρών,
15) συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σερρών,
16) ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας,
17) κυνοκόμου για τις ανάγκες του κυνοκομείου, (2 εισηγήσεις),
18) διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών κατε-
δαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών, έτους
2018, 
19) αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Κ.Μητρούση & Λευκώνα του Δήμου
Σερρών, έτους 2019,
20) επαληθευτή-ελεγκτή για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου  ελέγχου  δα-
πανών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ¨Πράσινες  θέσεις  εργα-
σίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων¨ (Green Crew),
21) επαληθευτή-ελεγκτή για τη διενέργεια  πρωτοβάθμιου  ελέγχου  δα-
πανών στο πλαίσιο υλοποίησης του  έργου  ¨Δημιουργία  Πολιτιστι-
κού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ (Cultural Dipole)   και  
22) φύλαξης χώρου με τη μορφή  περιπολιών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης
του  έργου  ¨Δημιουργία  Πολιτιστικού Διπόλου  στη  διασυνοριακή
περιοχή¨ (Cultural Dipole).                              
Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Δούκας Γ., Γρηγοριάδης Χ.,
                                          Καρπουχτσής Κ., Χράπας Π.

ΘΕΜΑ  29ο:   Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.                                                          
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, κατά το μήνα Απρίλιο.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ  31ο:   Επέκταση - συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.                                                          
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

Πηγή: Εφημερίδα η Πρόοδος

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 156 επισκέπτες