Oι ενδιαφερόμενοι, για την πλήρωση θέσεων από υπάρχουσες άδειες πωλητών λαϊκών αγορών (επαγγελματίες – παραγωγοί), που επιθυμούν να συμμετέχουν, στη νέο-ιδρυθείσα λαϊκή αγορά του Δήμου Σιντικής, μπορούν να προσέρχονται στην υπηρεσία μας, Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, Ελ. Βενιζέλου 30, Σιδηρόκαστρο, από Δευτέρα 26-10-2015 έως και Παρασκευή 6-11-2015, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για την κατάθεση των αιτημάτων τους και των απαραιτήτων δικαιολογητικών, (η αίτηση συμμετοχής τους παρέχεται από την Υπηρεσία μας) .

ΝΕΟ-ΙΔΡΥΘΗΣΑ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ : ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΘΕΣΕΙΣ ( 50) ΠΕΝΗΝΤΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση (Διανέμεται από την υπηρεσία).

β) Φωτοαντίγραφο άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών (με την υπόδειξη του πρωτοτύπου).

γ) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (με την υπόδειξη του πρωτοτύπου).

δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Πρόσφατο).

ε) Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αναπηρίας του αδειούχου, ή προστατευόμενου μέλους

στ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την οποία να προκύπτει η πραγματική και μόνιμη εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Σιντικής, ή αντίστοιχη βεβαίωση από το Δήμο της μόνιμης κατοικίας του.

ζ) Πιστοποιητικό Υγείας σύμφωνα με την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797/2012 (Β΄1199) Υπ. Απόφαση, (κατατίθεται μόνο σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα)

η) Δημοτική Ενημερότητα.

θ) Υπεύθυνη Δήλωση (Για τους επαγγελματίες), (Διανέμεται από την υπηρεσία).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά στις λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής έχουν:

Οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχουν πραγματική και μόνιμη εγκατάσταση στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Σιντικής, ελλείψει αυτών από τον Νομό Σερρών και ελλείψει αυτών από όμορους νομούς και ελλείψει αυτών από άλλο μέρος της χώρας.
2. Οι συνεταιρισμοί των διαφόρων κλάδων της αγροτικής οικονομίας εφόσον τα προς πώληση προϊόντα συγκεντρώνονται ή παράγονται από αυτούς και είναι κάτοχοι άδειας (παραγωγικής). 3. Οι οικοτέχνες και χειροτέχνες εφόσον τα προς πώληση είδη που διαθέτουν είναι δική τους παραγωγής και είναι κάτοχοι άδειας (παραγωγικής).
4. Πωλητές, οι οποίοι δεν έχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών δε θα γίνονται δεκτοί.
5. Πωλητές, οι οποίοι θα είναι εκτός ορίων των λαϊκών αγορών θα τιμωρούνται όπως ο νόμος ορίζει.
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ταμειακά ενήμεροι εκθέτες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: α) Η παλαιότητα της άδειας, β) Η ηλικία του δικαιούχου, γ) Η τυχόν αναπηρία του και το ποσοστό αυτής, δ) Ο αριθμός των τέκνων του και ε) Οι ημέρες συμμετοχής του σε λαϊκή αγορά. Κάθε κριτήριο δίνει στον δικαιούχο μόρια. Αναλόγως με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης. Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά στον οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος μεταξύ των ισοβαθμούντων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 μόριο. Δικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και άνω των εξήντα (60) ετών λαμβάνει 15 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία έως 67% λαμβάνει 10 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 20 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 80% λαμβάνει 30 μόρια.Για κάθε τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 μόρια. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τα μόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας προσαυξάνονται κατά 50%.

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με το αρθρο 5 του Ν.4264/2015 (ΦΕΚ 118/Α΄/15-05-2014) ,Οι Δήμαρχοι υποχρεούνται να παρέχουν κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους. Στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των θέσεων μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί. Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή ή άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών,με τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους. Οι πωλητές αλιευτικών προϊόντων τοποθετούνται χωριστά από τους υπόλοιπους παραγωγούς ή επαγγελ-ματίες πωλητές και σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση.

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 212 επισκέπτες

antallaktikaonline 300x200