Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών την Τετάρτη 16 Αυγούστου

serreslife

Με 5 θέματα στην ημερησία διάταξη του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών την Τετάρτη 16 Αυγούστου, στις 2 το μεσημέρι. Όλα τα θέματα που θα απασχολήσουν το σώμα έχουν ως εξής:

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 16 Αυγούστου  2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση ή μη υπογραφής της συμφωνίας χορηγίας μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία ¨TRANS ADRIATIC PIPELINE¨ (TAP) και του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση του έργου ¨Ανάπλαση – ανάδειξη πρώην οδού Δορυλαίου¨.        
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   2ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου: ¨Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών¨.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.     

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 467/2017 Α.Δ.Σ. για την απασχόληση εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.                                                                                                                  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.  

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 46/2017 Α.Δ.Σ.: ¨Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής  (marketing plan) του Δήμου Σερρών έτους 2017¨.                                                                                                                  
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π.   

ΘΕΜΑ  5ο:     Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.                       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ


Τελευταία Σερραϊκά Νέα

More Articles