Συγκροτείται Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Σερρών

serreslife

Στη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών προχωρά η δημοτική αρχή. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών την ερχόμενη Τετάρτη 22 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα.

Έργο του συµβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες που κατοικούν µόνιµα στην περιφέρεια του δήµου για θέµατα που αφορούν στην ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, στην επαφή τους µε τη δηµοτική αρχή ή άλλες δηµόσιες αρχές, στην υποβολή εισηγήσεων προς το δηµοτικό συµβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της οµαλής κοινωνικής ένταξης των µεταναστών και, εν γένει, στην επίλυση των προβληµάτων που αυτοί αντιµετωπίζουν, ιδίως µέσω της οργάνωσης συµβουλευτικών υπηρεσιών από τις δηµοτικές υπηρεσίες, καθώς και στη διοργάνωση σε συνεργασία µε τον δήµο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσµού. 

Έργο επίσης του συµβουλίου είναι η συνεργασία ιδίως µε το ΥΠΕΣΑΗ∆, το Υπουργείο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και µε άλλους φορείς για τα θέµατα που απασχολούν τους µετανάστες όπως είναι η εκπαίδευση τους, η οµαλή ενσωµάτωση τους, η πολιτογράφηση κτλ κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.]    

Διαβάστε το Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ


Τελευταία Σερραϊκά Νέα

More Articles