Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλίο Σερρών με 39 θέματα

serreslife

Με κύρια θέματα την έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου για το τρέχον έτος, την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου και της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, όπως επίσης και την έγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σερρών και του Δήμου Σιντικής για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου σε ότι αφορά την ορθή λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σιντικής θα συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 39 θέματα.

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 22 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έως 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.      

ΘΕΜΑ   2ο:    Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: ¨Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τ.Κ. Ορεινής¨.                                                                                                                 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 77/2017 Α.Δ.Σ. σχετικά με αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων.         
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.    

ΘΕΜΑ   4ο:    Αντικατάσταση μελών του Δ/κού Συμβουλίου και εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας ¨Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. ΟΤΑ¨.    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ   5ο:    Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου (Σ.Κ.Ε.) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.    

ΘΕΜΑ   6ο:    Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους και αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ   7ο:    Αντικατάσταση και ορισμός νέου εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ¨ΟΑΣΙΣ¨».  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ   8ο:    Ορισμός μέλους κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γ.Γ.Α. και Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 816/2016 Α.Δ.Σ.    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση διοργάνωσης της 13ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών.                                                                                              
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.  

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 830/2016 Α.Δ.Σ.: ¨Έγκριση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων Δήμου Σερρών για το έτος 2017¨.   
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β.          

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών περί ¨έγκρισης Καλλιτεχνικού απολογισμού θεατρικής περιόδου από τον Οκτώβριο του 2015 έως το τέλος του 2016 και οικονομικού απολογισμού του έτους 2016¨.                                
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου Δ.        

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Σερρών και της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.    
Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  και
Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου Δ.    

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σερρών και του Δήμου Σιντικής για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου σε ότι αφορά την ορθή λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σιντικής.                                                                                                                           
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.         

ΘΕΜΑ   14ο:  Λήψη απόφασης για δωρεάν ή μη ενταφιασμό, τιμής ένεκεν, σε τάφο Α’ κατηγορίας της θανούσας Μαρίας Ζαπάρα (Μαίρη Βρεττανίδου Ζαπάρα).            
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.
ΘΕΜΑ   15ο:  Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση για σύσταση τάφου και για δωρεάν ή μη ενταφιασμό, τιμής ένεκεν, σε τάφο Β’ κατηγορίας του  θανόντος Τσιντσάρη Ιωάννη.                                                                                       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.    

ΘΕΜΑ   16ο:  Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.                                                                                
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.  

ΘΕΜΑ   17ο:  Κατάργηση θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας.                                                                                
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.  

ΘΕΜΑ   18ο:  Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Σερρών έτους 2017.                                                                                
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.  

ΘΕΜΑ   19ο:  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ   20ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και δημιουργία Κ.Α. εσόδου και εξόδου για την επιβολή ανταποδοτικού τέλους σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς.                                                                                                     
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.  

ΘΕΜΑ   21ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο: ¨Δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού του Δήμου Σερρών¨.                                                                            
Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  και   
Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ   22ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:
α) υλικών για την κατασκευή ερμαρίων  και  ραφιών  των  χώρων  των
υπηρεσιών του Δήμου έτους 2017  και
β) τροφίμων  και  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  παντοπωλείου  για   τις
ανάγκες του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α., γάλακτος για το εργατοτεχνικό  προσω-
πικό του Δήμου Σερρών και ειδών για  την  κοινωνική  κουζίνα  του
Δήμου Σερρών, έτους 2017-2018.                                                                                            
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.    

ΘΕΜΑ   23ο:  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών των βελτιωμένων εκδόσεων (releases) των προγραμμάτων του Δήμου Σερρών έτους 2017.               
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ   24ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας αγροτεμαχίων:
α) του αγροκτήματος Κωνσταντινάτου  και
β) του αγροκτήματος Λευκώνα.                                                                                                   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.     

ΘΕΜΑ   25ο:  Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης.                                                                                                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.     

ΘΕΜΑ   26ο:  Έγκριση χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη.                                                                                
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.    

ΘΕΜΑ   27ο:  Έγκριση μείωσης μισθώματος του υπ’ αριθμ. 22 καταστήματος του Δημ. Μεγάρου.                                                                                                     
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ   28ο:  Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις των ιδιωτών προς τον Δήμο και αντιστρόφως στην πόλη των Σερρών για το έτος 2017.                                                                                                                            
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.    

ΘΕΜΑ   29ο:  Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 17.586 τ.μ. εντός του Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας από το με αρ. 3777 τεμάχιο αγροκτήματος Σερρών στον ¨Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ¨.                                                                                                     
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.    

ΘΕΜΑ   30ο:  Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 612, 613, 614 και 856/2016 Α.Δ.Σ. περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών με τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων του Κεντρικού Πάρκου από ¨Πάρκο πόλης¨ και τον επαναχαρακτηρισμό των ίδιων τμημάτων σε ¨Πάρκο Πόλης¨.                                                                                                     
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου Δ.    

ΘΕΜΑ   31ο:  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων:
α) Έξοδα συντήρησης ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος  Αποστο-
λίδη,
β) Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Σερρών έτους 2017   και 
γ) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2017.                                                                                                   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.      

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση και παραλαβή επιμέρους μελετών και συνολικής μελέτης με τίτλο: ¨Επανάχρηση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία Μουσείου Ξενάκη¨.                                                                                                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.    

ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης της ¨παροχής υπηρεσιών τηλεπισκόπησης και αυτοματισμού δικτύου φωτεινής σηματοδότη-σης¨.                                                       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.      

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
α) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σερρών έτους 2015,
β) Κατασκευή  τοιχίου  περίφραξης  στο  νηπιαγωγείο  Οινούσας   του
Δήμου Σερρών,
γ) Βελτίωση αγροτικής οδού στο Δ.Δ. Οινούσας Δήμου Σερρών  και
δ) Διάφορες οικοδομικές παρεμβάσεις στο στρατόπεδο Εμ. Παπά.                                                                           
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2016¨.                          
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  36ο:   Διαγραφή χρηματικών καταλόγων έτους 2017.                                                       
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου Δ.  

ΘΕΜΑ  37ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.                                                      
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.     

ΘΕΜΑ  38ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τον μήνα Μάρτιο.             
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  39ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου,  του αντιδημάρχου κ. Χράπα Παντελή και της εντεταλμένης Δημ. Συμβούλου κ. Αγιαννίδου Σταυρούλας για το μήνα Μάρτιο.                                                       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ


Τελευταία Σερραϊκά Νέα

More Articles