serreslife

Ο Δήμος Σερρών καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2014, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και για (7) ημέρες στο Γραφείο Προσωπικού (γρ. 11), τις ώρες 8.00πμ - 2.00μμ.

1 .Αριθμός θέσεων
 
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ' αριθμόν 69/2014 απόφαση του καθόρισε τον αριθμό των υδρονομέων άρδευσης στις Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες Λευκώνα, Καπ. Μητρουσίου, Άνω Βροντούς & Ορεινής ως εξής:

Α. Υδρονομείς (6) άτομα ήτοι :
α) Δύο (2) θέσεις υδρονομέων άρδευσης για το αγρόκτημα και κήπους της Δ.Κ. Λευκώνα.
β) Δύο (2) θέσεις υδρονομέων άρδευσης για τα αγρόκτημα της Δ.Κ. Καπ. Μητρουσίου.
γ) Μία (1) θέση υδρονομέα άρδευσης για τα αγροκτήματα της Τ.Κ. Άνω Βροντούς.
δ) Μία (1) θέση υδρονομέα άρδευσης για τα αγροκτήματα της Τ.Κ. Ορεινής.
2.    Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ' αριθμόν 69/2014 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 1-5-2014 έως 30-9-2014 (ή από την υπογραφή της σύμβασης και για πέντε (5) μήνες ) .
3.    Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α.  Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β.  Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο. γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
4.    Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)  Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως, β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από την οποία να προκύπτει ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας), δ) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.
8.    Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και η απόφαση θα αποσταλεί για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.
9.    Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για τη χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του δημοτικού συμβουλίου.
 
10.    Καθήκοντα Υδρονομέων

α.  Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε.  Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ.   Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού
αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξης των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
η. Η προσκόμιση στο Τμήμα Προσόδων τον τελευταίο μήνα της αρδευτικής περιόδου συγκεντρωτική κατάσταση καλλιεργητών οι οποίοι έκαναν χρήση του αρδευτικού δικτύου στην οποία θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία τους, έκταση που καλλιέργησαν και το Α.Φ.Μ. τους .
11.    Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
12.    Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Σερρών, ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 8πμ-2μμ, Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 1, Τηλέφωνο: 2321350111 & 50127 , FAX: 2321022187.
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Διαβάστε επίσης: