Με κύρια θέματα την έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 15-06-2019 έως 31-03-2020 για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨ ,όπως επίσης και την έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 01-06-2019 έως 31-12-2019 για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης ¨Δομές παροχής βασικών αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨ θα συνεδριάσουν την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, στις 7 μ.μ., τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 37 θέματα.

ΘΕΜΑ   1ο:    Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών άρθρου 1 του Π.Δ. 270/11-3-1981 (ΦΕΚ 77), για το έτος 2019.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ   2ο:    Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την ¨Επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων¨ της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ   3ο:    Ορισμός υπαλλήλου υπεύθυνου λογαριασμών για την ηλεκτρονική καταχώρηση και πληρωμή έργων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων:
α) Επέκταση αύλειου χώρου 18ου Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Π. 341, 
β) Εργασίες οδικής ασφάλειας και βελτίωση  προσβασιμότητας,  έτους
2016   και
γ) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους
2016. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. από την 23η έως την 24η Ιανουαρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη και ορισμός εκπροσώπων του.   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του  υπάρχοντος προσωπικού από 15-06-2019 έως 31-03-2020 για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. 

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του  υπάρχοντος προσωπικού από 01-06-2019 έως 31-12-2019 για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης ¨Δομές παροχής βασικών αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.  

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π. Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ¨Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης¨ (ΕΚΕΤΑ), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Wi-Fi4EU.   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση έντοκης κατάθεσης του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου Σερρών σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος.                                                                                                                        
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.    

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 229/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών με θέμα ¨Κατάταξη σκοπευτηρίου Καλών Δένδρων σε ομάδες¨.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.      

ΘΕΜΑ   11ο:  Απολογισμός δράσεων του τμήματος Τουρισμού έτους 2018.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   12ο:  Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής ¨Marketing plan¨ του Δήμου Σερρών, έτους 2019.                                                                         
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π.  

ΘΕΜΑ   13ο:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις τουρισμού στο εξωτερικό κατά το έτος 2019.                                                                          
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   14ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.570,33 € για τη λειτουργία του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής του, έτους 2018.                                                                          
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ   15ο:  Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ   16ο:  Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ   17ο:  Έγκριση τροποποίησης των υπ’ αριθμ.:
α) 6049/20-02-2018 σύμβασης προμήθειας τροφίμων για την Κοινωνι-
κή Κουζίνα,
β) 31785/17-10-2018  σύμβασης  ασφάλισης  τροχαίου  υλικού  Δήμου
Σερρών, για το διάστημα 20-10-2018 έως 20-10-2019  και
γ) 40148/13-12-2018 σύμβασης προμήθειας άλατος αποχιονισμού.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   18ο:  Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.     

ΘΕΜΑ   19ο:  Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.                              
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.      

ΘΕΜΑ   20ο:  Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας και παράλληλη απομάκρυνση του σώματος περιπτέρου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ   21ο:  Έγκριση ανταλλαγής έκτασης ιδιοκτησίας των κ.κ. Εμμανουηλίδου Ευτέρπης και Γκεβρέκη Αικατερίνης με δημοτική έκταση.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   22ο:  Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία με αρ. 20 στο Ο.Π. 310α.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   23ο:  Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία με αρ. Κτηματογράφησης 1513001, στο Ο.Π. 286.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση ή μη μείωσης μισθώματος του υπ’ αριθμ. 9 καταστήματος του Δημοτικού  Μεγάρου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας του αρ. 19 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κρίνου.                                                                                                               
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών των Τ.Κ.:
α) Κ. Μητρούση, Προβατά, Βαμβακιάς και Μονοκκλησιάς  και
β) Αδελφικού, Αγ. Ελένης και Πεπονιάς.                                                                                                                
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση καταγγελίας μίσθωσης αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Χριστός.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση προσφοράς μίσθωσης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση δημοτικής έκτασης στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Κουμαριάς. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

ΘΕΜΑ  30ο:   Σχετικά με εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 142 του Ν. 4495/2017 περί μείωσης ποσού εισφοράς σε χρήμα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση εκποίησης υλικών που προέρχονται από τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και βιοαποβλήτων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών:
1) Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Καπ. Μητρούση,
2) Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Λευκώνα  &  ΤΚ Ορεινής  και
Άνω Βροντούς,
3) κυνοκόμου για τις ανάγκες του κυνοκομείου,
4) υποστήριξης υποβολής πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  στην  πρόσ-
κληση του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &  Καινο-
τομία με τίτλο ¨Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών¨,
5) για δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης  (τμήμα Α: Διαφη-
μιστικό  υλικό  για  την  προβολή/προώθηση  της  λειτουργίας  του
Κέντρου Συμβουλευτικής), 
6) για δράσεις  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  (τμήμα  Β: Υπο-
στήριξη στη διοργάνωση/υλοποίηση εκδηλώσεων),
7) συντήρησης εγκαταστάσεων υδατοδεξαμενών Τ.Κ. Άνω Βροντούς,
8) εργασιών εγκατάστασης ρυθμιστών στροφών  και  συντήρησης  των
μετρητικών διατάξεων καταγραφής δεδομένων,
9) συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2018,
10) καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Σερρών έτους 2017.                
Εισηγητές: Οι κ.κ. Δούκας Γ., Γρηγοριάδης Χ., Γκότσης Η.,
Καρπουχτσής Κ., Μερετούδης Δ. 

ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
α) Συντήρηση και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ.Ε.
Ορεινής  και
β) Συντήρηση και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ.Ε.
Άνω Βροντούς.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων:   
                        α) 1ου ΑΠΕ  ¨Εργασίες  ανακαίνισης  και  συντήρησης  χώρων  Δημαρ-
χείου Σερρών¨, 
β) 1ου ΑΠΕ  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ  ¨Επέκταση  δικτύου  πεζόδρομων  πόλης
Σερρών έτους 2017¨   και
γ) 2ου  ΑΠΕ  (Τακτοποιητικού)  ¨Συντήρηση   οδικού   δικτύου   Δήμου
Σερρών έτους 2018¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.        

ΘΕΜΑ  35ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.                                                            
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ  36ο:   Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης περί αλλαγής εξωτερικού χρώματος των Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ). 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

ΘΕΜΑ  37ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για τον μήνα  Ιανουάριο 2019.             
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 220 επισκέπτες

antallaktikaonline 300x200